Informace o studiu

Máte-li zájem o fyziku nebo nanotechnologie, můžete je začít studovat na naší katedře. Jedná se o programy Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie a Učitelství fyziky.

Bakalářské studium (Bc.)

Studium začíná ve formě bakalářského studia, které je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou vypracované bakalářské práce. Studium probíhá ve dvou 13týdenních semestrech ročně po dobu 3 let a je v kreditovém systému, ve kterém jsou k dispozici tři kategorie předmětů:

 • kategorie A, které jsou pro každý program povinné a představují nutný základ studia;
 • kategorie B, které si vybíráte dle svého zájmu a zaměření z široké nabídky a je určen jen to, kolik předmětů kategorie B musíte udělat (jedná se zvlášť o odborné přednášky a angličtinu).
 • kategorie C zcela dle vašeho zájmu.

Během studia absolvujete především:

 • základní odborné přednášky příslušného oboru (fyzika, nanotechnologie),
 • většina výše uvedených přednášek je o semestr později doplněna laboratorními měřeními,
 • pomocnými matematickými přednáškami (vyjma učitelského studia).

V případě učitelství fyziky se jedná o dvouoborové studium: ke studiu fyziky si vyberete ještě jedno zaměření z nabídky přírodovědecké nebo pedagogické fakulty.

Přijímací zkoušky: Přijímací pohovory neprovádíme, ale během přijímacího řízení přihlížíme k prospěchu na střední škole z předmětů fyzika a matematika a dále se zohledňuje úspěšnost studentů v odborných studentských soutěžích (např. Fyzikální olympiáda).

Magisterské studium (Mgr.)

Ve všech uvedených oborech máme akreditováno i studium v magisterském stupni, ve kterém můžete pokračovat po úspěšném ukončení bakalářského studia (a nemusí to být u nás, můžete přijít i z jiné univerzity). V případě našich bakalářů není třeba skládat přijímací zkoušky. Studium je opět zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou vypracované diplomové práce a je dvouleté.

Studium je opět v kreditovém systému a zahrnuje už specializované přednášky a speciální laboratorní praktika. Každý obor (vyjma učitelství) má několik volitelných směrů, který si vyberete dle svého zájmu a každý má svá specifika:

 • u oboru Nanotechnologie je konec semestru věnován souvislé 5týdenní praxi, ve které se student zaměří na téma své diplomové práce,
 • součástí oborou Učitelství fyziky je pedagogické praxe, kdy student vede hodiny na vybrané střední škole.

V případě neučitelského studia si mohou studenti zapsat pedagogické minimum, díky kterému se stanou aprobovanými učiteli fyziky.

Další akreditovaná studia

 • V doktorském stupni je v současné době akreditovaný obor Aplikovaná fyzika, který však svým zaměřením může vyhovovat i absolventům oboru Nanotechnologie. Předpokládá se, že do roku 2019 bude nově akreditován i obor doktorského studia Nanotechnologie.
  Studenti hlásící se na doktorské studium absolvují přijímací ústní pohovor, kde kromě odborných znalostí prokáží úroveň znalosti anglického jazyka.
 • Magisterské studium oboru Nanotechnology je nabízeno i v anglickém jazyce.
 • Po absolvování magisterského studia lze také složit státní rigorózní zkoušku a získat „malý doktorát“ a jemu příslušející titul RNDr. (podrobněji upravuje Rigorózní řád PřF UP).
 • Katedra je také akreditovaným pracovištěm pro habilitační a profesorské řízení v oboru Aplikovaná fyzika.

Další informace

Katedra nabízí širokou škálu bakalářských, diplomových a disertačních témat. Kromě toho je možné se zapojit do různých vědecko-výzkumných projektů řešených na katedře, zejména projektu IGA Studentské grantové soutěže UP.

Další informace o studiu získáte na stránkách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nebo v systému Studijní agendy.