Programy pro studenty

Spojený ústav jaderných výzkumů

Katedra experimentální fyziky již několik let rozvíjí spolupráci se Spojeným ústavem jaderných výzkumů v Dubně (Ruská federace), v rámci které studenti Přírodovědecké fakulty různých oborů mohou jezdit na krátkodobé i dlouhodobé stáže. Zde se studenti mohou seznámit s probíhajícími experimenty, zapojit se do nich aktivně i formou diplomových a dizertačních prací, či později zde pracovat.

Spojený ústav jaderných výzkumů Dubna je mezinárodní organizací, která byla založena 26. března 1956 12 zeměmi východní Evropy. Česká republika je jedním ze zakládajících členů SÚJV od roku 1956. V roce 1992 došlo k významným změnám ve fungování tohoto mezinárodního vědeckého ústavu. Byl přijat nový statut SÚJV, který položil základ fungování této instituce jako mezinárodní vědecké organizace na území Ruské federace.

Ústav je tvořen 7 laboratořemi – Laboratoř teoretické fyziky, Laboratoř fyziky vysokých energií, Laboratoř neutronové fyziky, Laboratoř jaderných problémů, Laboratoř jaderných reakcí, Laboratoř informačních technologií, a Radiobiologická laboratoř. Kromě těchto pracovišť je součástí SÚJV rovněž Univerzitní centrum, které má na starost výchovu aspirantů a diplomantů v oboru jaderné fyziky.

Studentský program

V roce 2010 byla podepsána dohoda mezi vládním zmocněncem ČR a ředitelem SÚJV o speciální podpoře studentů českých VŠ (plný text viz Dokumenty). Dohoda dává možnost vyslat do SÚJV až 16 doktorandů a diplomantů v rámci odborné části jejich studia, přičemž studijní část je zajišťována českými VŠ. Účelem pobytu je získat vědecký materiál pro vlastní obhajobu na domácím pracovišti. Pobyt je omezen na 3 roky pro doktorandy a na 2 roky pro diplomanty. Studenti dostávají speciální podporu formou platu a 12000 USD/rok na podporu výzkumu v SÚJV. Probíhá pravidelná kontrola dosažených výsledků odborné práce. Bližší informace podá sekretariát Výboru.

Více na stránkách Výboru pro koordinaci spolupráce ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna.

V současné době v SÚJV probíhá rozsáhlé rozšiřování experimentů, výstavba a modernizace stávajícího vybavení a je tedy velká poptávko po studentech a pracovnících, kteří zde následně budou experty v daném oboru. Jedná se například o NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility) nebo nanotechnologické centrum.

Příklad vědecké práce v SÚJV Dubna v Laboratoři jaderných reakcí (Flerov Laboratory of Nuclear Reactions), kde jsou dlouhodobě zapojeni studenti Katedry experimentální fyziky:

  1. Syntéza a vlastnosti supertěžkých jader (Z=112-118).
  2. Produkce a spektroskopický výzkum nových neutron-nadbytečných izotopů v blízkosti neutronových slupek N=126 a N=152 v reakcích s přenosem mnoha nukleonů.
  3. Vývoj, realizace a testování systému řízení modernizovaného hmotnostního separátoru MASHA (Mass Analyser of Super Heavy Atoms) s použitím elektroniky standardu CompactRIO a WAGO-I/O-SYSTEM (PLC systémy). Modernizace, testování a implementace nového systému sběru dat a diagnostiky svazku s použitím vysoko-rychlostních digitizéru a digitálních modulů I/O standardu PXI a PXIe.
  4. Vývoj a testování nového kryogenního plynového kolektoru iontů (cryogenic gass-filled catcher) a elektromagnetického pre-separátoru.
  5. Vývoj a modernizace detekčních a registračních systémů pro DGFRS (Dubna Gas-Filled Recoil Separator).
  6. Modernizace multistripového Si deskového detektorového pole a vývoj vhodného mnohakanálového registračního systému pro detekci událostí spojených se vznikem supertěžkých prvků a jejich rozpadem.
  7. Modernizace detekčního systému DGFRS využitím dvoustranných křemíkových stripových detektorů DSSSD (double-sided silicon strip detector) se zvýšením počtu spektroskopických kanálů na 176.

ERASMUS+

V rámci programu Erasmus+ je možné vycestovat na zahraniční univerzity a vědecká pracoviště na studijní i výzkumné pobyty během bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia.

Podrobnosti k tomuto programu a podmínkám pobytů lze najít na hlavních stránkách programu:

Katedra experimentální fyziky má za obor Fyzika níže uvedené partnerské instituce s dohodou pro výměnu studentů:

Kontaktní osoba
doc. Jiří Pechoušek