Témata bakalářských prací oboru Nanotechnologie

Jiří Pechoušek

 • Algoritmy pro rychlé určení množství austenitu z mössbauerovských spekter.
  • Určování množství (zbytkového) austenitu pomocí Mössbauerovy spektroskopie v geometrii transmisní i odrazové. V časovém vývoji získaných spekter po 1 minutových intervalech v reálném čase odhadnout co nejpřesněji množství austenitu vůči ostatním fázím. Vývoj algoritmů pro analýzu spekter a jejich porovnání.
  • Simulační práce, programovací (LabVIEW, není podmínkou)

Roman Kubínek

 • Měření nevodivých a nestandardních vzorků pro SEM. - zadáno
  • Student by měl popsat vliv parametrů SEM na zobrazení nevodivých a nestandardních typů vzorků (zejména UN, citlivosti detektorů…). Popsat, co se děje se vzorkem, když není zajištěna jeho vodivost, případně popsat zařízení k úpravě vzorků pro dosažení lepšího kontrastu. Jednotlivé vzorky budou vytipovány podle dosavadních zkušeností laboratoře SEM.
  • Experimentální práce

Miroslav Mašláň

 • Studium fázového složení kovových prášků metodou Mössbauerovy spektroskopie.
  • Mössbauerova spektroskopie bude aplikována ke studiu prášků železných slitin používaných v 3D tisku metodou SLM (selective laser melting). Bude jednak studováno fázové složení vybraných prášků železných slitin, jednak bude studován vliv samotného procesu výroby kovových dílů na fázové složení výsledného kovového prvku.
 • Syntéza uhlíkových nanotrubic.
  • Uhlíkové nanotrubice budou syntetizovány metodou CVD (chemical vapor deposition), bude studován vliv vybraných parametrů (atmosféra přípravy, tlak v reakční komoře, teplota) na morfologii a vlastnosti konečného produktu. Ke studiu budou využity různé experimentální techniky, např. elektronová mikroskopie, rentgenová fluorescence, Mössbauerova spektroskopie.

Libor Machala

 • Stanovení efektivní tloušťky vzorků železo obsahujících nanomateriálů pro Mössbauerovu spektroskopii
  • Bude experimentálně i výpočetně stanovena efektivní (optimální) tloušťka vzorku vybraných železo obsahujících materiálů pro mössbauerovská měření. Bude též stanovena Debyeova teplota.
  • Experimentální i výpočetní práce
  • Předpoklady: znalost principů Mössbauerovy spektroskopie
 • Fotokatalytická aktivita nanočástic magnetitu a feritů
  • Nanočástice magnetitu a vybraných feritů budou testovány jako fotokatalyzátory pro odbourání modelových i reálných polutantů.
  • Experimentálnípráce

Tomáš Ingr

 • Toxicita 0D, 1D a 2D materiálů – testování na háďátkách. - zadáno
  • Při zmenšování rozměrů objektů z různých materiálů se začínají projevovat vlastnosti, které nejsou u makroskopických látek pozorovatelné. Jednou z těchto vlastností je i změna toxicity materiálů. Cílem této práce je příprava těchto materiálů, jejich charakterizace a pak následné měření toxicity na háďátkách, které bude probíhat s kolegyní (Alena Kadlecová) z Laboratoře růstových regulátorů (Univerzita Palackého v Olomouci & Ústav experimentální botaniky AV ČR).
  • Experimentální práce
 • Porovnání suchého a mokrého leptání.
  • K přípravě mikrostruktur a nanostruktur lze využívat top-down metody. Těmito metodami jsou i suché (fyzikální - plasmové) a mokré (chemické) leptání. Cílem práce je porovnání suchého a mokrého leptání s nalezením ideálních parametrů pro dané materiály a struktury. Součástí práce je i osvojení základní přípravy mikro a nanostruktur.
  • Experimentální práce
 • Porovnání litografických technik (EBL, UVL, LON, NIL, …).
  • V moderních technologiích se využívá různých litografických technik. Bohužel v dnešní době není mnoho české literatury zabývající se litografickými technikami, které slouží pro tvorbu mikrostruktur a nanostruktur. Cílem této práce je vytvoření základního přehledu těchto technik, jejich výhod, nevýhod a využití.
  • Teoretická práce
 • Tvorba senzorů (SAW) pomocí litografických technik (EBL, UVL, NIL).
  • Moderní senzory využívají různorodou konstrukci pro měření daných fyzikálních či chemických vlastností. Tyto senzory je možné vytvářet celou řadou technik. Cílem této práce je vytvoření funkční senzorů s využitím litografických technik.
  • Experimentální práce

Lukáš Richterek

 • Paradoxy v teorii relativity
  • Cílem práce se sestavit přehled didakticky zajímavých paradoxů teorie relativity spolu s jejich rozborem a vhodným grafickým znázorněním.
  • Teoretická rešeršní práce