Témata bakalářských prací oboru Nanotechnologie

Vít Procházka

 • Měření Lamb-Mössbaurova faktoru.
  • Lamb-Möessbauerův faktor je důležitým parametrem při vyhodnocování Möessbauerovských spekter a jednou z důležitých charakteristik pevné látky. Jedná se však o poměrně obtížně měřitelnou veličinu. Pro jeho určení je zpravidla nezbytné změřit teplotní závislost v širokém rozsahu teplot, což je časově, finančně i experimentálně náročné. Rezonanční Mössbauerovský spektrometr nabízí daleko snazší způsob měření Lamb-Mössbauerova faktoru. Cílem práce je vypracovat metodiku pro měření Lamb-Mössbauerova faktoru pomocí rezonančního spektrometru, srovnat výsledky získané z různých metod, proměřit teplotní závislosti Lamb-Mössbauerova faktoru různých materiálů a provést srovnání s obvykle používaným Debyeovým modelem.
  • Experimentální práce
  • Předpoklady: aktivní zájem, schopnost analytického myšlení, ochota trávit čas v laboratoři
 • Transformace štavelanů.
  • Šťavelany jsou organické sloučeniny s vysokým obsahem kovu, které jsou často používány jako prekurzory pro přípravu aplikačně zajímavých materiálů (například oxidů a karbidů kovů) pomocí termální dekompozice. Cílem práce je studovat in-situ proces rozkladu šťavelanů s různým složením pomocí rtg práškové difrakce a Mössbauerovi spektroskopie. Při řešení práce budou prováděna in-situ měření RTG difrakce v reakční komůrce Anton Paar XRK900 v různých atmosférách s cílem detailně popsat proces teplotní dekompozice šťavelanů a formování nových fází.
  • Experimentální práce
  • Předpoklady: aktivní zájem, schopnost analytického myšlení, ochota trávit čas v laboratoři
 • Charakterizace pohybového zařízení pro Mössbauerovu spektroskopii.
  • Mössbauerova spektroskopie je experimentální technika poskytující cenné informace o vlastnostech látek a jejich uspořádání. Důležitým parametrem Mössbauerovských spektrometrů je energetické rozlišení. To je ovlivňováno celou řadou faktorů. Mimo jiné například vibracemi. Cílem práce je detailně proměřit vlastnosti pohybového zařízení pro Mössbauerovu spektroskopii s ohledem na energetické rozlišení, dále pak je cílem hledání optimálního nastavení pro měření.
  • Experimentální práce
  • Předpoklady: aktivní zájem, schopnost analytického myšlení, ochota trávit čas v laboratoři

Roman Kubínek

 • Měření nevodivých a nestandardních vzorků pro SEM. - zadáno
  • Student by měl popsat vliv parametrů SEM na zobrazení nevodivých a nestandardních typů vzorků (zejména UN, citlivosti detektorů…). Popsat, co se děje se vzorkem, když není zajištěna jeho vodivost, případně popsat zařízení k úpravě vzorků pro dosažení lepšího kontrastu. Jednotlivé vzorky budou vytipovány podle dosavadních zkušeností laboratoře SEM.
  • Experimentální práce

Petr Novák

 • Tvorba železo obsahujících slitin pomocí obloukové pece.
  • Pomocí obloukové pece je možné připravovat užitečné slitiny různých vodivých materiálů. Cílem práce bude kombinovat železo s různými kovy pro dosažení slitin s unikátními vlastnostmi. V obloukové peci lze dosáhnout extrémně vysokých teplot až 3000 °C. Součástí práce bude charakterizace a analýza vzniklých slitin.
  • Experimentální práce v laboratoři
  • Předpoklady: aktivní zájem, ochota trávit čas v laboratoři
 • Příprava karbidů železa.
  • Karbidy železa jsou velmi zajímavé zejména pro svoje unikátní mechanické, magnetické a katalytické vlastnosti. Práce bude zaměřena na přípravu těchto materiálů. Součástí práce bude charakterizace a analýza vzniklých materiálů.
  • Experimentální práce v laboratoři
  • Předpoklady: aktivní zájem, ochota trávit čas v laboratoři
  • Konzultant: Josef Kopp

Miroslav Mašláň

 • Studium fázového složení kovových prášků metodou Mössbauerovy spektroskopie.
  • Mössbauerova spektroskopie bude aplikována ke studiu prášků železných slitin používaných v 3D tisku metodou SLM (selective laser melting). Bude jednak studováno fázové složení vybraných prášků železných slitin, jednak bude studován vliv samotného procesu výroby kovových dílů na fázové složení výsledného kovového prvku.
 • Syntéza uhlíkových nanotrubic.
  • Uhlíkové nanotrubice budou syntetizovány metodou CVD (chemical vapor deposition), bude studován vliv vybraných parametrů (atmosféra přípravy, tlak v reakční komoře, teplota) na morfologii a vlastnosti konečného produktu. Ke studiu budou využity různé experimentální techniky, např. elektronová mikroskopie, rentgenová fluorescence, Mössbauerova spektroskopie.

Libor Machala

 • Stanovení efektivní tloušťky vzorků železo obsahujících nanomateriálů pro Mössbauerovu spektroskopii
  • Bude experimentálně i výpočetně stanovena efektivní (optimální) tloušťka vzorku vybraných železo obsahujících materiálů pro mössbauerovská měření. Bude též stanovena Debyeova teplota.
  • Experimentální i výpočetní práce
  • Předpoklady: znalost principů Mössbauerovy spektroskopie
 • Fotokatalytická aktivita nanočástic magnetitu a feritů
  • Nanočástice magnetitu a vybraných feritů budou testovány jako fotokatalyzátory pro odbourání modelových i reálných polutantů.
  • Experimentálnípráce

Tomáš Ingr

 • Toxicita 0D, 1D a 2D materiálů – testování na háďátkách. - zadáno
  • Při zmenšování rozměrů objektů z různých materiálů se začínají projevovat vlastnosti, které nejsou u makroskopických látek pozorovatelné. Jednou z těchto vlastností je i změna toxicity materiálů. Cílem této práce je příprava těchto materiálů, jejich charakterizace a pak následné měření toxicity na háďátkách, které bude probíhat s kolegyní (Alena Kadlecová) z Laboratoře růstových regulátorů (Univerzita Palackého v Olomouci & Ústav experimentální botaniky AV ČR).
  • Experimentální práce
 • Porovnání suchého a mokrého leptání.
  • K přípravě mikrostruktur a nanostruktur lze využívat top-down metody. Těmito metodami jsou i suché (fyzikální - plasmové) a mokré (chemické) leptání. Cílem práce je porovnání suchého a mokrého leptání s nalezením ideálních parametrů pro dané materiály a struktury. Součástí práce je i osvojení základní přípravy mikro a nanostruktur.
  • Experimentální práce
 • Porovnání litografických technik (EBL, UVL, LON, NIL, …).
  • V moderních technologiích se využívá různých litografických technik. Bohužel v dnešní době není mnoho české literatury zabývající se litografickými technikami, které slouží pro tvorbu mikrostruktur a nanostruktur. Cílem této práce je vytvoření základního přehledu těchto technik, jejich výhod, nevýhod a využití.
  • Teoretická práce
 • Tvorba senzorů (SAW) pomocí litografických technik (EBL, UVL, NIL).
  • Moderní senzory využívají různorodou konstrukci pro měření daných fyzikálních či chemických vlastností. Tyto senzory je možné vytvářet celou řadou technik. Cílem této práce je vytvoření funkční senzorů s využitím litografických technik.
  • Experimentální práce

Lukáš Richterek

 • Paradoxy v teorii relativity
  • Cílem práce se sestavit přehled didakticky zajímavých paradoxů teorie relativity spolu s jejich rozborem a vhodným grafickým znázorněním.
  • Teoretická rešeršní práce