Témata bakalářských prací oboru Učitelství fyziky

Zdeněk Pucholt

 • Fyzika a paragliding.
  • Konstrukce padákového kluzáku, studium aerodynamiky a mechaniky letu kluzáku (vzlet, termický let, přistání aj.) Studium historie paraglidingu, odborné terminologie, letových pásem a meteorologie. V závislosti na rozsahu lze realizovat i jako diplomovou práci. Závěrečná zpráva musí být zpracována v systému TeX/LaTeX.
 • Miskoncepty studentů v molekulové fyzice a termodynamice.
  • Statistické vyhodnocení možných miskonceptů u studentů VŠ v oblasti molekulové fyziky a termodynamiky. Rešerše tuzemské a zahraniční literatury, testování studentů, participace na výuce. Závěrečná zpráva musí být zpracována v systému TeX/LaTeX.
 • Počítačová vizualizace činnosti tepelných strojů.
  • Vizuální činnost vybraných tepelných motorů (Carnot, Diesel, Stirling aj.) ve vhodném moderním prostředí (např. HTML 5) vč. možné modifikace vstupních parametrů. Teoretický popis cyklů, a stanovení účinností. Vhodné pro kombinace s INF. Závěrečná zpráva musí být zpracována v systému TeX/LaTeX.

Roman Kubínek

 • Magnetické pole, jeho vznik a využití.
  • Zadáno.
  • Didaktická práce

Lukáš Richterek

 • Vlastní frekvenční módy Chladniho obrazců.
  • Cílem práce je studium vlastních frekvencí v rozsahu 100 Hz – 3 000 Hz pro vznik Chladniho obrazců na čtvercové kovové desce pomocí tónového generátoru a reproduktoru. Výstupem by měla být sada frekvencí, při nichž vznikají výraznější vlastní kmity desky s fotodokumentací a videodokumentací.
  • Experimentální práce
 • Analema.
  • Cílem je zdokumentovat nerovnoměrný roční pohyb Slunce po obloze (buď v Olomouci nebo jiném vybraném stanovišti v ČR) a zkombinovat získané fotografie s teoretickým modelem. Součástí výstupu by měla být i fotodokumentace pozorování.
  • Experimentální práce
 • Kalibrace školního spektroskopu Vernier SpectroVis.
  • Spektrometr ke školnímu měřicímu systému Vernier zobrazí spojité spektrum ovlivněné citlivostí diod detektoru. Cílem práce je proměřit a kalibrovat spektrometr pomocí přesně definovaných zdrojů a sestavit převodní tabulku pro vlnové délky viditelného světla, tak aby bylo možné rekonstruovat např. planckovské spektrum žárovky.
  • Experimentální práce
 • Olomoucký orloj.
  • Cílem práce se na základě rešerše pramenů zmapovat historii i astronomické základy současné i historické konstrukce olomouckého orloje.
  • Teoretická rešeršní práce
 • Paradoxy v teorii relativity
  • Cílem práce se sestavit přehled didakticky zajímavých paradoxů teorie relativity spolu s jejich rozborem a vhodným grafickým znázorněním.
  • Teoretická rešeršní práce
 • Sbírka úloh Fyzikální olympiády pro ZŠ a víceletá gymnázia
  • Cílem práce je sestavit tématicky členěnou a rejstříkem několika možnostmi vyhledávání vybavenou sbírku řešených úloh z minulých ročníků Fyzikální olympiády (minimálně za desetileté období) FO použitelnou k přípravě studentů na soutěž. Požaduje se zpracování závěrečné zprávy systémem TeX/LaTeX.
  • Teoretická rešeršní práce
 • Lawsonův test vědeckého myšlení
  • Cílem práce je statisticky zpracovat dostatečně vysoký vzorek (min. 300 účastníků) 1. ročníku PřF nebo maturitních ročníků několika škol a vyhodnotit případné rozdíly mezi zvoleným (nebo zamýšleným) studijním oborem případně jinými parametry v tomto mezinárodním testu.
  • Teoretická práce s pedagogickým výzkumem

Renata Holubová

 • Sníh z pohledu fyziky.
  • Sněhové krystaly a jejich soudržnost, kapilární jevy, fázové přechody, akustika (křupající sníh), optické jevy na sněhové pokrývce
  • Teoretická práce, nutnost fotodokumentace, popř. realizace vybraných experimentů pro doložení teoretických závěrů
 • Příčiny a následky globální změny klimatu - fyzikální podstata.
  • Fyzikální zákony využité pro objasnění základních důsledků změny klimatu – změna teploty, proudění v atmosféře, extrémní projevy.
  • Teoretická práce, je možné doplnit experimenty
 • Marangoniho efekt.
  • Studium chování ne-Newtonovské kapaliny – jak se chová kapka při dopadu na podložku. Lze využít i vysokorychlostní kamery pro záznam experimentu.
 • Přesýpací hodiny.
  • Fyzikální podstata, možné realizace v návaznosti na vlastnosti granulátů. Srovnání s vodními hodinami. Teorie doplněná experimentálním ověřením a konstrukcí modelů.

Eva Kovářová

 • Inovace úloh ve fyzikálním praktiku – souprava Vernier pro mechaniku s optickým snímáním pohybu.

Jan Říha

 • Využití Eye trackingu pro analýzu řešení fyzikálních testových úloh.
 • Experimentální realizace Buquoyovy úlohy.