Témata diplomových prací oboru Učitelství fyziky

Zdeněk Pucholt

 • LMS ve výuce fyziky.
  • LMS (Learning Management System) jako (pomocný) nástroj ve výuce fyziky na SŠ. Historie LMS, možnosti a porovnání současných LMS, studium vybraného LMS v detailní podobě. Aktivní aplikace LMS do výuky fyziky na SŠ/VŠ (podoba pilotního výzkumu) a porovnání dosažených výsledků s tradiční výukou, vč. statistického vyhodnocení. Závěrečná zpráva musí být zpracována v systému TeX/LaTeX.

Renata Holubová

 • Využití termokamery při výuce transportu tepla – příprava a realizace experimentů pro vizualizaci proudění.
  • Výhodou znalost němčiny
 • Stavebnice ve výuce fyziky.
  • Příprava podkladů pro využití různých druhů stavebnic,  dostupných na našem trhu, ve výuce fyziky.

Jan Říha

 • Využití Eye trackingu pro analýzu řešení fyzikálních testových úloh.
 • Experimentální realizace Buquoyovy úlohy.

Roman Kubínek

 • Elektronový mikroskop, jako prostředek integrované výuky fyziky.
  • Student se seznámí s konstrukcí standardního elektronového mikroskopu, popíše jeho základní části, zvládne popis interakce primárního elektronového svazku se vzorkem a na jejím základě tvorbu jednotlivých kontrastů (obrazových dat, …) pro charakterizaci vzorku.
   Hlavním úkolem bude, integrovat poznatky středoškolské fyziky, případně „mírně“ nad standard SŠ fyziky, které jsou spojené s elektronovým mikroskopem.
   Součástí diplomové práce budou výsledky s tématem související experimentální práce s využitím SEM Vega, který je v laboratoři nanotechnologií KEF PřF UP.
 • Zobrazovací metody v medicíně, jako prostředek integrované výuky fyziky.
  • Student se seznámí s fyzikálními principy zobrazovacích metod, používaných v medicíně – sonografií, výpočetní tomografií (CT), zobrazením magnetickou rezonancí (MRI) a pozitronovou emisní tomografií (PET). Cílem práce bude, integrovat poznatky středoškolské fyziky, případně poznatky nad její rámec, které jsou spojené se základním fyzikálním principem těchto zobrazovacích metod.

Lukáš Richterek

 • Úlohy z moderní fyziky ve Fyzikální olympiádě.
  • Cílem práce je sestavit sbírku řešených úloh z moderní fyziky (fyzika mikrosvěta, teorie relativity) z celostátních kol a mezinárodní FO použitelnou k přípravě studentů na soutěž.
  • Teoretická práce
  • Doporučuje se zpracování závěrečné zprávy systémem TeX/LaTeX.
 • Školní pokusy s Arduinem (Micro:bitem).
  • Cílem práce je návrh jednoduchých měření použitelných pro výuku fyziky s mikropočítačem Arduino/Micro:bit a dostupnými senzory. Výstupem by měla být sada úloh s návody a pracovními listy včetně zpracování naměřených dat.
  • Experimentální práce
  • Doporučuje se zpracování závěrečné zprávy systémem TeX/LaTeX.
 • Výzkum znalostí ze speciální teorie relativity na gymnáziu
  • Cílem práce je zopakovat výzkum realizovaný na UP ve druhé polovině 70. let 20. století, statisticky zpracovat a porovnat výsledky tehdejších a dnešních žáků.
  • Teoretická práce s pedagogickým výzkumem
 • Modelování fyzikálních dějů v prostředí Easy Java Simulations.
  • Cílem práce je soubor dynamických modelů pro výuku fyziky na SŠ popř. základní vysokoškolský kurz v prostředí Easy Java Simulations.
  • Teoretická práce
 • Školní pokusy s tabletem nebo chytrým telefonem.
  • Cílem práce je návrh jednoduchých měření použitelných pro výuku fyziky s tabletem popř. smartphonem se zaměřením na využití senzorů osvětlení, akcelerometr popř. senzor magnetického pole. Výstupem by měla být sada přibližně 10 úloh s návody včetně ukázky zpracování reálně naměřených dat.
  • Experimentální práce