Úvod

Katedra experimentální fyziky je jedno ze čtyř fyzikálních pracovišť Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Její odborná činnost se skládá z „vědecké“ a „pedagogické“ části. Vědecká část oddělení Aplikované fyziky se zaměřuje na čtyři oblasti: nanotechnologie, kde se věnují přípravám a charakterizaci nanosystémů, jaderné spektroskopické metody, jednak jejich využití, jednak stavba přístrojů, optické metody a zpracování obrazů, metrologie a vývoj měřicích metod a měřicích systémů. Oddělení Didaktiky fyziky se zabývá současnými koncepcemi fyzikálního vzdělávání na základních a středních školách a zaměřuje se na zavádění moderních technologií do výuky (využití počítačů, vzdálené a počítačem podporované experimenty).

Katedra garantuje výuku předmětů studijních programů Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie a Učitelství fyziky a v rámci svých pedagogických činností se podílí na výuce fyziky nejen pro fyzikální obory, ale i pro studenty dalších přírodovědných oborů (chemie, biologie). Pro potřeby výuky katedra provozuje mnoho speciálních, moderně vybavených laboratoří (např. laboratoř elektroniky, laboratoř atomové a jaderné fyziky nebo laboratoř školních pokusů).

Oddělení didaktiky se také věnuje tvorbě učebnic i metodických materiálů pro základní a střední školy, popularizačním akcím pro žáky i širokou veřejnost (Olomoucký fyzikální kaleidoskop, Veletrh vědy a výzkumu, Univerzita dětského věku apod.).


Aktuality


Kalendář akcí Přírodovědecké fakulty

Pravidelné akce